Team Op Maat

In de gemeente Tilburg heeft een Smart Stat pilot plaatsgevonden op bassischool De Zuidwester. Dit heeft twee innovaties opgeleverd, de invoering van een Team op Maat en een All-in concept. Door deze innovaties ontstaan kortere lijnen en intensievere samenwerking tussen professionals in de wijk van De Zuidwester (All-in concept). Tevens worden signalen van problemen bij kinderen eerder gesignaleerd en voorkomen door de aanwezigheid van meer (uren) professionals binnen de school (Team op Maat). We onderzoeken de effectiviteit van het Team op Maat en het All-in concept door te evalueren of de knelpunten die tijdens de Smart Start pilot gesignaleerd zijn opgelost raken, dan wel als minder erg ervaren worden.

In 2020 is gestart met de evaluatie van het Team op Maat en het All-in concept. In juli 2020 hebben interviews met meerdere teamleden van het Team op Maat plaatsgevonden. In de interviews werd de missie van het Team op Maat besproken, werd ingegaan op het All-in concept en werd gesproken over de signalering van problemen en informatie-uitwisseling tussen ouders en leerkrachten en met wijkpartners. Resultaten uit de interviews zijn vervolgens cijfermatig onderbouwd om zo aanvullende inzichten te leveren over de ontwikkeling van kinderen op basisschool De Zuidwester. Denk daarbij aan informatie over schoolprestaties (CITO-scores), aantal verwijzingen naar S(B)O en kinderbeschermingsmaatregelen. In 2021 is een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder ouders. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de evaluatie. Tot slot, heeft in het najaar van 2021 een tweede ronde van interviews plaatsgevonden, met teamleden van het Team op Maat, leerkrachten en ouders. Alle resultaten lees je in het magazine.

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.