Hallo jij

Voor de gemeente Heusden onderzoeken we wat het effect is van het aanbieden van extra ondersteuning (op alle leefgebieden) aan jonge moeders met het – het Hallo Jij!  traject. Wat is het effect op hun welbevinden en weerbaarheid en vindt er verbetering plaats op vroegsignalering door professionals. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat problemen minder groot worden waardoor er minder kinderen uit huis geplaatst worden.

Voordat de innovatie – het Hallo Jij! – traject geïmplementeerd wordt, wordt een nulmeting gedaan onder zwangere vrouwen jonger dan 28 jaar (geïdentificeerd als groep die extra aandacht kan gebruiken tijdens de Smart Start pilot). De nulmeting is tweeledig: Allereerst het achterhalen van de huidige situatie en stand van zaken. Daarnaast kunnen ideeën en wensen opgehaald worden voor de verdere vormgeving van het – Hallo Jij! – traject. Vervolgens vindt er een tussen- en eindmeting plaats, zodat we over de tijd het effect van de aanpak kunnen meten. In oktober/november 2021 wordt gestart met de nulmeting.

Ongeveer drie maanden na de bevalling zal een tweede meting plaatsvinden en de laatste meting zal ongeveer een jaar na de bevalling plaatsvinden. Door de vragenlijst meerdere keren te herhalen kunnen we onderzoeken of er veranderingen optreden door implementatie van het – Hallo Jij!  traject. Zie ook tabel 1, eerste rij: we kijken naar verschillen tussen de nulmeting en vervolgmetingen.

Tabel 1. Effectiviteit interventie Heusden

  Nulmeting Tussenmeting Eindmeting Vergelijking
Moeders jonger dan 28 jaar met Hallo Jij! traject X X X Inzicht in effectiviteit aanpak over de tijd (verschillen verwacht in eindmeting en nulmeting)
Moeders jonger dan 28 jaar zonder Hallo Jij! traject X X X Geen verschillen verwacht over de tijd[1]
Vergelijking Geen verschil verwacht tussen moeders met en zonder Hallo Jij! traject Inzicht in effectiviteit Hallo Jij! traject door jonge moeders met en zonder Hallo Jij! traject te vergelijken Inzicht in effectiviteit Hallo Jij! traject door jonge moeders met en zonder Hallo Jij! traject te vergelijken  

Om zo betrouwbaar mogelijk effecten aan te kunnen tonen maken we een vergelijking met zwangere vrouwen jonger dan 28 jaar die geen gebruik maken van het Hallo Jij! traject. We evalueren de effectiviteit van het Hallo Jij! traject dan ook op een tweede manier: namelijk door de vrouwen die wel of geen gebruik maken van het Hallo Jij! traject met elkaar te vergelijken per meetmoment. Een goede evaluatie staat of valt namelijk met een vergelijkbare controlegroep omdat op basis van enkel een pilot zonder controlegroep alleen met zekerheid iets is te zeggen over de implementatie van de interventie en niet over de effectiviteit ervan. De zwangere vrouwen worden random toegewezen aan wel of geen Hallo Jij! traject. Zie ook Tabel 1, onderste rij: vergelijking van verschillen tussen jonge moeders met en zonder Hallo Jij! traject voor ieder meetmoment.

Door de metingen zo in te steken kunnen we dus zowel het positieve effect van het Hallo Jij! traject op jonge moeders over de tijd monitoren: het verschil tussen begin en einde van het traject (dat we meten). Daarnaast kunnen we verschillen tussen jonge moeders vergelijken die wel of geen gebruik maken van het Hallo Jij! traject. Dat biedt ook inzichten in de effectiviteit van de innovatie en de kansen die hiermee gecreëerd worden voor jonge moeders (met als uiteindelijke doel te monitoren of hier geen/minder uithuisplaatsingen voor komen).

[1]    Ook hier is het interessant om gedurende een lange periode te vergelijken. Daardoor kunnen we algemene veranderingen monitoren, bv. de algemene economische situatie in Heusden.

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.