Wie wij zijn

Smart Start is een programma waarin we gezamenlijk leren en waarin we onze ervaringen en lessen delen met betrokkenen en geïnteresseerden. In elke nieuwe pilot gebruiken we de ervaringen van de voorgaande pilots. Wat zijn de lessen die we tot nu toe hebben geleerd?

Ontstaan Smart Start

In de regio Hart van Brabant ontwikkelen Sterk Huis, Centerdata en Data Science Center Tilburg, negen gemeenten, Xpect013 en GGD Hart voor Brabant een nieuwe manier van kijken en werken, met als doel om de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren.

Met het programma Smart Start zijn we een beweging gestart die het denken en werken in het sociaal domein wil transformeren. Van probleem- en procesgestuurde individuele hulp maken we de beweging naar preventief en collectief handelen. Dat doen we samen met alle betrokkenen in de leefomgeving van kinderen en gezinnen, zoals de school en de huisarts. Op dit moment werken we aan zes maatschappelijke vraagstukken, in vijf verschillende gemeenten, op zes verschillende locaties (vindplaatsen).

Onze weg van Smart Start

Patricia Prüfer

Als je vanuit je eigen kennis en expertise kunt bijdragen aan betere kansen voor (kwetsbare) kinderen, aan het voorkomen van veel ellende en aan preventief handelen in plaats van achteraf problemen oplossen, dan geeft dat heel veel voldoening. Daarom zet ik me graag in voor Smart Start om, samen met alle collega’s, iets te doen aan de onrechtvaardigheid dat er zelfs in een rijk land zoals Nederland nog zoveel leed en armoede bestaat en dat er kinderen zijn die weinig kans hebben op een goed, gezond en gelukkig leven – gewoon omdat ze de pech hebben in een minder kansrijke omgeving op te groeien.

Astrid Plagmeijer

Basisschool De Zuidwester was het eerste project binnen Smart Start. Het heeft geresulteerd in een beargumenteerde wijze van probleemanalyse vanuit data en vooral vanuit partnerschap in het sociale domein. Smart Start heeft de opening geboden in Tilburg om gezamenlijk in het onderwijs en daarbuiten op te trekken en vraagstukken van alle kanten te bekijken. 

Teun Brand

Smart Start is voor mij een manier van denken en werken die ervoor zorgt dat professionals de ruimte voelen en ervaren om écht samen de goede dingen met en in het belang van kinderen en gezinnen te doen.

Het is voor mij een vooruitstrevend middel, dat door het gebruik van data en design thinking zorgt dat er oplossingen gevonden en ideeën bedacht worden, die er anders niet waren gekomen. Het combineert objectiviteit met creativiteit en het helpt ons over onzichtbare grenzen heen, het zorgt voor verbinding en het helpt kinderen en gezinnen aan nog betere toekomstkansen.

Frans Swinkels

We weten inmiddels veel over het ontstaan van problemen bij kinderen en volwassenen. Die kennis moeten we veel beter benutten, zodat we tijdig kunnen signaleren en zorgen dat kleine problemen geen grote problemen worden met onherstelbare schade. Nog beter is problemen voorkomen. Smart start helpt om die kennis beter te benutten. Dit doen we door big data te gebruiken zodat we effectieve hulp en ondersteuning op de juiste plek kunnen inzetten. Een fantastische ontwikkeling die zeker gaat helpen!

Lian Smits

In onze praktijk van specialistische hulpverlening zien we keer op keer hoe problemen zijn ontstaan en in de loop van de jaren groot werden en vast zijn gaan zitten. Dit zijn indrukwekkende ervaringen. Achterstand en ellende beginnen klein en hebben zowel sociale als persoonlijke componenten. We kunnen weten welke feiten van belang zijn om het ontstaan te zien én te voorkomen.

Investeer in een sterke basis en positieve stimulans waar mensen ‘gewoon’ komen: op scholen en kinderopvang, in wijken en bij huisartsen. Iedereen heeft in zijn leven op bepaalde momenten een stevige positieve duw nodig. En als je voelt dat je gezien wordt ga je ook vertrouwen in je eigen kunnen.

Vivian Jacobs

Elke keer dat ik de aanleiding van Smart Start presenteer, met alle cijfers over armoede, uithuisplaatsingen, kindermishandeling, schrik ik weer. Deze groep kinderen en jongeren verdienen onze aandacht, juist omdat we nu met hen samen kunnen voorkomen dat de problemen die zij kennen groter worden. Niks doen is simpelweg geen optie. Dat we op basis van data, onderzoek en ideeën van velerlei mensen oplossingen bedenken, werkt en is tegelijkertijd enorm leerzaam. De datageletterdheid mag nog enorm groeien, maar de aandacht van de maatschappij voor deze kinderen en gezinnen ook. Daar maak ik me graag sterk voor.

Marieke van Doremalen

De methode design thinking zorgt ervoor dat met veel energie en verrassende elementen je tot een geïnspireerd en gedragen uitwerking komt van een vraagstuk wat er toe doet.

Vraag je mij als procesbegeleider dan krijg je een bevlogen en betrokken kracht die kennis heeft van het werken in het sociaal domein en met een complementaire deskundige collega design trainer ervoor gaat zorgen dat je als opdrachtgever met een impact vergrotende uitkomst weer verder kan.

Maike van IJzerloo

Meer informatie volgt.

Natalie Jonkers

Ik zet me vanuit het Ministerie van VWS in voor meer preventief en positief jeugdbeleid en zie toekomst in datagestuurde samenwerking tussen de verschillende domeinen om kinderen en gezinnen weer perspectief te bieden. Het goede komt in dit geval van “onderop”: Smart Start. Gewoon aan de slag gaan en leren van elkaar. 

Heleen Kamphuijs

Smart Start heeft een aanpak ontwikkeld waarmee eerder risico´s voor inwoners in kaart kunnen worden gebracht. Kern van de methode is dat dit gebeurt door data en kennis aan elkaar te koppelen en via een specifieke aanpak deze te gebruiken voor effectieve (preventieve) oplossingen.

De GGD Hart voor Brabant heeft in haar beleidsvisie de noodzaak tot een datagedreven aanpak opgenomen. Via ons programma Datagedreven Publieke Gezondheid willen we lokaal gezondheidsbeleid en onze advisering daaromtrent met inzichten uit analyses van onze brede dataset verrijken. En, als het enigszins mogelijk is, koppelen we onze data aan de data van andere (onderzoeks-)instituten. Dit stelt ons in staat om op lokaal niveau de belangrijkste zorgpunten ten aanzien van de publieke gezondheid te identificeren.

Om die reden is GGD Hart voor Brabant een natuurlijke partner bij de Smart Start aanpak: op bestuurlijk en operationeel niveau zijn wij bij Smart Start betrokken. Op deze manier kunnen de krachten worden gebundeld om samen sterker én beter onderbouwd die problemen in het publieke gezondheidsdomein te identificeren én aan te pakken.

Lenneke Hendriks

Belangrijke kenmerken van sociale design zijn voor mij: mét de doelgroep, creatief proces, methodisch én praktijk gericht. Die combinatie maakt het verschil.

Tijdens de pilot smart start bij de voedselbank in Gilze en Rijen heb ik dat ervaren: Door de inbreng van moeders die gebruik maakten van de voedselbank konden we de vinger op de échte zere plek leggen. De volgende stappen in het designproces daagden ons uit om door te denken. Niet tevreden te zijn met het eerste antwoord of idee.  Zo kwamen we tot andere oplossingsrichtingen met impact .

Ik heb heel veel zin om betrokken te zijn bij andere social design processen.

Ik loop warm voor vraagstukken dat meerdere sectoren/domeinen raakt om de verschillende perspectieven en belangen bij elkaar te brengen.

Want ook dat is de kracht van een social design proces. 

Anne-Lieke Piggen

Ik heb een onderzoeksachtergrond (sociale psychologie), maar ook veel affiniteit met creativiteit. Bij smart start zit ik dus wel goed. De combinatie van de inzichten vanuit data en de praktijk met een out-of-the-box benadering zoals design-thinking is voor mij de ideale mix om de wereld een beetje beter te maken, met name voor kinderen. Eerst vanuit mijn rol als lokale projectleider voor Heusden (Hallo jij!) en om Smart Start in de regio Hart van Brabant uit te rollen. Nu breder vanuit het programmateam en als projectleider voor de Pilot Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Deze laatste pilot sluit perfect aan bij mijn mix van data, kennis en creativiteit, omdat we hier design-thinking ook toepassen in de onderzoeksfase. Ik ben iemand die graag de inzichten vanuit verschillende domeinen verbindt zowel bij smart start als in mijn werk om leefbaarheid te vergroten in de gemeente Zaltbommel. Hier ben ik aan de slag met mijn nieuwste uitdaging: om het fysieke domein van de stenen en het groen dichterbij het sociale domein te brengen.

 

Eline van Boxtel

Na mijn master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken ben ik gestart als junior onderzoeker in het sociaal domein bij gemeente Nieuwegein. In voorbereiding op de transformatie jeugdhulp voerde ik daar drie onderzoeken uit en maakte ondertussen kennis met het werken voor een gemeente. Hoewel ik daarna besloot verder te gaan als beleidsmedewerker om aan de slag te kunnen met hetgeen ik geconstateerd had, heb ik altijd veel affiniteit gehouden met onderzoek en het gebruik van data in beleid en uitvoering. Toen ik in mijn nieuwe baan met Smart Start in aanraking kwam was ik dan ook direct enthousiast over de opzet waarin data en onderzoek benut wordt om de kansen van kinderen te vergroten. Ik ben blij als projectleider voor de pilot in Heusden onderdeel uit te mogen maken van het Smart Start programmateam!

Roxanne van Giesen

Ik vind het mooi dat we binnen Smart Start op basis van data mogelijke kansen en risico’s in kaart brengen. De data geeft richting aan een vraagstuk. Vervolgens gaan we breed in gesprek om de inzichten uit de data-analyses te duiden en zo samen tot nieuwe oplossingen te komen. Die terugkoppeling met de professionals en doelgroep is heel waardevol. De inzichten uit de data zijn vaak echte eye-openers voor de professionals, of bevestigen wat men intuïtief al dacht. Andersom horen wij de persoonlijke verhalen en die raken ons natuurlijk ook. Het is fijn dat we als onderzoekers op deze manier bij kunnen dragen aan preventief beleid.

Maaike Krielaart

De naam Smart Start is bedacht vanuit de ambitie dat élk kind recht heeft op kansen op een goede toekomst. Een ‘Smart Start’ voor iedereen. Ik ben gezegend dat ik ben geboren in een warm en liefdevol gezin. Mijn wieg stond in een goede wijk en mijn jonge jaren heb ik het beste onderwijs gehad op een goed aangeschreven basisschool. Letterlijk één kilometer verderop is Smart Start ontstaan; op een basisschool waar de meeste kinderen geen ‘smart start’ hebben. Waar geweld, armoede en stress eerder de regel dan uitzondering zijn. Dat er in een stad dergelijke grote verschillen zijn is onbegrijpelijk. Smart Start is voor mij een logisch, maar vernieuwende denk- en werkwijze die aan een ‘smart start’ bouwt voor iedereen.

Gerry Leijten

Smart Start betekent voor mij: Samen urgentie en focus bepalen, onderzoeken, ontwikkelen, inspireren, energie, verbinden en heel veel leren. Vanuit verschillende perspectieven en deskundigheid kijken naar zorgen en problemen bij (en met) kinderen en gezinnen.  Met nieuwe inzichten álles inzetten om de problemen  doel- en resultaat gericht te voorkomen. Vanuit ieders groot hart, omdat ieder kind een goede start en toekomst verdiend.

Marit Kunnen

Als communicatieadviseur wil ik graag een bijdrage leveren aan het verminderen van kansenongelijkheid. Er zijn uiteenlopende zaken van invloed op de kansen van kinderen en de problematiek waar zij wel of niet mee te maken krijgen. Door aan de voorkant te kijken naar deze oorzaken en te proberen met oplossingen te komen, wordt het doorgeven van problemen van generatie op generatie mogelijk voorkomen. 

‘Veerkracht, welzijn en duurzame ontwikkeling!’

Bij Smart Start ontwikkelen we samen met ouders, jongeren en professionals een aanpak om tot effectieve (preventieve) oplossingen te komen die erop gericht zijn om ontwikkelkansen te verbeteren. Dat levert een positieve impact op individuen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. het bevordert veerkracht, welzijn en duurzame ontwikkeling.

Ik vind het geweldig dat Smart Start (lokale) data gebruikt om samen met de doelgroep tot oplossingen te komen. En dat interventies daarmee getoetst zijn bij ervaringsdeskundigen en niet alleen bedacht zijn aan een tekentafel. Dat zorgt voor draagkracht, realistische ideeën en een grotere kans op succes. 

Ik zet mijn kennis graag in om Smart Start nog meer op de kaart te zetten!

Jetske Zijlstra

Al een aantal jaren hoor ik positieve geluiden over Smart Start binnen de regio Hart van Brabant. Met veel enthousiasme vertellen de betrokken projectleiders welke nieuwe inzichten de design thinking sessies hebben opgeleverd. Voor bestaanszekerheid gaan we dit jaar evalueren of het opgestelde beleid de gewenste resultaten oplevert. Het zou heel fijn zijn als we daar de resultaten van onze Smart Start pilot in mee kunnen nemen. Samen met inwoners bedenken hoe het beter kan! 

Merel Makhija

In Tilburg willen we de komende jaren extra investeren op het voorkomen van jonge aanwas. Om deze aanpak extra kracht bij te zetten, willen we Smart Start gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Tilburgse Jeugd. Het voordeel van Smart Start is dat de bevindingen uit de data-analyse verrijkt worden met een kwalitatief Design Thinking proces. Deze combinatie past goed bij de Tilburgse aanpak.

Laurie de Vroom

Hallo! Mijn naam is Laurie de Vroom en ik ben beleidsmedewerker vanuit het regionale programma ‘Ieder kind voelt zich thuis op school’ waarbij we de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp proberen te verbeteren.  Dit onderwerp is actueel en zeer relevant, maar we moeten het in dit onderwerp echt hebben van innovatieve ideeën. Design thinking is voor mij meer dan een manier om tot een innovatie te komen, het gaat voor mij echt om het hebben van een design thinking-mindset. Een mindset die het probleem vanuit het perspectief vanuit de klant/leerling/inwoner bekijkt en oplossingen probeert te zoeken die naadloos aansluiten bij dit perspectief.  Ik heb deze methode bij verschillende projecten al (deels) mogen gebruiken en ik zie en merk wat deze methodiek bij betrokken doet. In plaats van uren praten over het probleem wordt er nu tijd besteedt aan het inleven, bedenken en uitproberen van ideeën, waardoor de oplossing vaak waardevoller en duurzamer is! Ik kan mijn enthousiasme en mijn organisatietalent hierbij goed inzetten, dus mocht je op zoek zijn naar een enthousiaste begeleider….let me know!

Je kunt mij bereiken via laurie.de.vroom@tilburg.nl of telefonisch via 06 50 16 16 69.

Christel Heeren

Mijn naam is Christel Heeren, werkzaam als ambulant specialistisch hulpverlener bij Sterk Huis gekoppeld aan het onderwijs en als gedragscoach ingezet in Team op Maat binnen BS de Zuidwester.

De Design Thinking methodiek spreekt mij erg aan omdat binnen deze methodiek complexe (maatschappelijke) vraagstukken tastbaar worden en daardoor aangepakt kunnen worden.
Bij alles wat ik doe staat bij mij de vraag voorop:

“Voor wie is dit belangrijk en hoe kunnen we ervoor zorgen
dat wat er ontstaat ook praktisch uitvoerbaar is?”

Doordat binnen Design Thinking juist het inleven in en samen vormgeven met de mensen waar het om draait centraal staat, worden werkzame oplossingen gevonden.

Het meenemen van data in het geheel, zorgt voor een goede denkrichting. Ook maakt het onderbouwen met data het legitiem om te investeren in het proces waar je instapt als je op deze manier complexe vraagstukken aanpakt.

Mensen kunnen mij benaderen om een designproces te begeleiden als zij iemand zoeken die creatief is in het aanbieden van werkvormen en die kan improviseren als het proces en de groep daarom vraagt. Ik ben flexibel en kan me waar nodig leidend, maar ook dienstbaar opstellen om het designproces optimaal te begeleiden en te faciliteren. Om zo tot innovatieve denkrichtingen te komen.

Sietske van der Wegen

Als onderwijsadviseur bij T-PrimaiR begeleid ik directies uit het primair onderwijs in hun samenwerking met collega’s en andere partners om buurtgericht samen te werken met als doel optimale ontwikkelkansen te creëren voor alle kinderen uit de buurt. Ondanks dat iedereen dezelfde missie voor ogen heeft gaat het bepalen van de meest geschikte koers niet vanzelf. Design Thinking is een methodiek dat helpend kan zijn om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven. Het biedt handvatten waardoor het continue ontwikkelproces overzichtelijk blijft en stimuleert om door te zetten wanneer het even niet vanzelf lijkt te gaan. 

Eva van Genuchten

Smart Start is voor mij een programma dat heel mooie de waarde van Design Thinking in de praktijk laat zien. Het is inspirerend om te zien hoe de teams binnen Smart Start vernieuwende oplossingen bedenken voor hele complexe problemen. De combinatie van data en Design Thinking zorgt ervoor dat er oplossingen uitkomen die vandaag al in het klein getest kunnen worden en in de toekomst een enorme positieve impact hebben. Als Design Thinking trainer ben ik trots op de creativiteit en energie van het designteam en hoe ze de tools van Be Smart Start overal weten toe te passen. 

Claire Braaksma

Dagelijks houd ik me als Adviseur Primair013 bezig met het vorm geven van veranderprocessen en begeleid ik directeuren, bestuurders en netwerkpartners in het Primair Onderwijs bij ontwikkeltrajecten. Stedelijke thema’s als buurtgericht werken en passend onderwijs vormgeven in de buurt zijn hiervan voorbeelden. Dit vraagt denkkracht, samenwerking en het durven (uit)wisselen van perspectieven om te komen tot het doel.     

Waar designthinking mijn overtuiging raakt is dat vanuit het werkelijk inleven in de doelgroep en het worden uitgedaagd om anders te denken er nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan. Deze oplossingsrichtingen kunnen verder uitgediept worden en leiden tot het halen van doelen om maatschappelijke opgaven stapsgewijs het hoofd te bieden. Ik schep graag deze heldere kaders, werk op intuïtie, met dat wat er in de ruimte tussen mensen ontstaat. Mede door mijn achtergrond in de Systeemtheorie ben ik in staat de verdieping aan te brengen die nodig is voor duurzame verandering en effectieve samenwerking.  Door nieuwsgierig kritische vragen te stellen zonder oordeel en het soms uitdagende gesprek niet uit de weg te gaan. Humor en optimisme kenmerken mij, ook op de werkvloer.             

Daan de Wit

Ik vind Smart Start een slim en pragmatisch programma om de kansen voor jongeren in de maatschappij te vergroten. Niet alleen is Smart Start een programma waarin verschillende projecten worden uitgevoerd, het is ook een community van mensen die samen dezelfde doelen nastreven en daarbij een innovatieve manier van denken en werken gebruiken. Dat is volgens mij ook hard nodig om de complexe uitdagingen bij het vergroten van kansen voor jongeren op te lossen. Want laten we eerlijk zijn, mensen die waardering én kansen krijgen stimuleren anderen over het algemeen ook weer om een extra stapje te zetten.

Jesper den Uil

Als videomaker heb je de tools in handen om op een krachtige wijze belangrijke verhalen aan het licht te brengen onder een grote groep mensen. Als voorbeeld, wordt er alleen al op YouTube wereldwijd één miljard uur aan video bekeken. Video is dus hét medium van deze tijd, en daarom vind ik het des te mooier dat ik mijn krachten op dat gebied kan inzetten voor zo’n mooi maatschappelijk project als Smart Start. Samen proberen we problematiek in de gemeente te ontdekken, te analyseren en een oplossing te bieden. Mijn rol daarin is om deze complexe zaken behapbaar te maken in korte video’s, zodat steeds meer mensen kunnen zien waar wij ons mee bezig houden.  

Nienke de Leeuw

Hoi! Ik ben Nienke de Leeuw, momenteel zit ik mijn laatste jaar van de studie Trend Research & Concept Creation in Lifestyle. Ik ben mij in deze studie steeds meer gaan verdiepen in de rol Social Concept Designer. In deze rol wil ik graag op een creatieve wijze sociale veranderingen in gang zetten. Laat ik daarvoor bij Smart Start precies op de juiste plek zijn! Ik ben in aanraking gekomen met Smart Start door mijn stage bij Sterk Huis. De werkwijze van Smart Start en focus op preventief werken trokken meteen mijn aandacht.

Tijdens de stage heb ik meegewerkt aan de Pilot Kindcentra Goirle, waarbij een oplossing is bedacht zodat kinderen zonder ontwikkelachterstand kunnen starten op de basisschool. Het was leerzaam om bij dit proces betrokken te zijn geweest. Vanaf februari zal ik ook mijn afstudeeropdracht doen in samenwerking met Smart Start. Ik ga onderzoek doen naar schooluitval. In Nederland zijn er jaarlijks 25.000 leerlingen die uitvallen van school. Ik ben benieuwd naar hun eigen ervaringen en behoefte, en hoop door in hun belevingswereld te stappen samen met hen te voorkomen dat leerlingen uitvallen op school.

Djarno, Olivia, Mike, Feline en Ilse

Dit is het team van De Kleine Consultant. Twee van hen, Olivia Zegers en Djarno van Horen, vertellen over hun werk voor het programma Smart Start, in 2020. De Smart Start-gedachte sprak hen erg aan: Hoe kun je data gebruiken om problemen te voorkomen? Zij gingen daarom aan de slag met de vraag: ‘Hoe kan Smart Start een overdraagbare aanpak ontwikkelen?’.

Djarno studeerde op dat moment op Tilburg University, de master Strategic Management. Olivia studeerde de master Data Science. Olivia en Djarno presenteerden zomer 2020 hun advies aan de stuurgroep en het programmateam Smart Start. Djarno: ‘’In essentie adviseren we dat het programma Smart Start zich in fasen zou moeten ontwikkelen naar een ‘’overdraagbaar concept, een werkboek’’. Dit werkboek stelt vindplaatsen (initiatiefnemers voor een pilot) in staat de Smart Start-manier van werken te implementeren met behulp van Smart Start-coaching. En hiermee onder begeleiding van Smart Start kinderleed te voorkomen door heel Nederland.’’

De Kleine Consultant is de eerste door studenten gerunde non-profit strategieconsultant in Nederland. Olivia vertelt: ‘’We delen onze kennis en geven strategisch advies bij startups, non-profit organisaties en maatschappelijke midden- en kleine bedrijven. Begin dit jaar kregen we het aanbod om met Sterk Huis en Smart Start mee te denken en dat sprak ons erg aan. Het doel van Smart Start is grote problemen zoveel mogelijk voorkomen door het combineren van data en kennis. Want álle kinderen en ouders verdienen de beste kansen op een goede toekomst. Problemen als armoede en huiselijk geweld gaan vaak van generatie op generatie over; daar stonden wij als studenten niet zo bij stil. Het is interessant en leerzaam te weten dat je problemen in gezinnen vaak al kunt zien aankomen. Toch is alles er nu op ingericht dat overheid en zorgorganisaties nu vaak wachten tot problemen heel groot zijn en pas daarná hulp inzetten. Het spreekt ons erg aan dat het programma Smart Start samen met ouders, jongeren en professionals, een aanpak ontwikkelt waarmee de risico´s die inwoners lopen eerder gezien worden, en dat data en kennis op een slimme manier gebruikt worden.’’

Vijf vragen aan Olivia en Djarno


Hoe kwamen jullie bij Smart Start terecht?

“Aan het begin van het jaar hebben wij met de Tilburgse vesting van De Kleine Consultant gebrainstormd over wat voor soort projecten wij graag willen doen. Hier kwam naar voren dat we graag meer maatschappelijke waarde willen toevoegen in Tilburg. Samen met de consultants zijn we op zoek gegaan naar interessante bedrijven die een maatschappelijke meerwaarde hebben. Sterk Huis leek ons de perfecte match, en met hen zijn we op zoek gegaan naar een interessant onderwerp.”

Wat sprak jullie zo aan in het werk van Sterk Huis?

“De veelzijdigheid van Sterk Huis sprak ons direct erg aan. Op maatschappelijk gebied betekent Sterk Huis veel voor Brabant. Wij vinden het een eer dat wij Sterk Huis en de andere Smart Start-partners mogen helpen met het verder ontwikkelen van Smart Start en zo op onze beurt iets terug kunnen doen voor Tilburg en Brabant.” 

Wat spreekt jullie aan in het project Smart Start?

“Toen Vivian Jacobs vertelde over het programma Smart Start, waren we gelijk enthousiast. De combinatie van data en kennis sprak ons erg aan. Daarnaast is een bijdrage aan een programma als Smart Start iets waar wij als De Kleine Consultant een voorkeur voor hebben. Maatschappelijke organisaties met een sociale boodschap helpen is datgene wat ons motiveert. Indirect bijdragen aan minder kinderleed is prachtig!”

Wat wil je graag bereiken met jullie inzet in deze opdracht?

“We willen Smart Start een duidelijk advies geven hoe het programma kan doorgroeien naar een financieel onafhankelijke ‘organisatie’ en hoe je alle betrokkenen vertrouwen kunt geven in het grote potentieel dat Smart Start heeft. Denk dan aan het overdraagbaar maken van de manier van denken en werken, zodat anderen elders pilots willen starten. Die je dan wel vanuit Smart Start coacht en waarvan je de kwaliteit bewaakt.’’

‘Wat is jullie opgevallen bij dit project?’

‘’Direct bij het begin van het project werd mij duidelijk dat Smart Start veel betrokken partijen heeft. Gedurende onze samenwerking is duidelijk geworden dat al deze partijen met hetzelfde doel in deze samenwerking staan: kinderleed voorkomen.’’

‘’Op welke maatschappelijke thema’s zou Smart Start zich in jullie ogen moeten focussen?’’

‘’Er zijn natuurlijk veel maatschappelijk thema’s die aandacht verdienen. Echter, Smart Start zou zich naar ons inzicht moeten focussen op de thema’s die het meeste leed voorkomen. In ons onderzoek kwamen vier thema’s sterk naar boven: kindermishandeling, schoolverlaters, schooldruk en overgewicht.’’

De adviezen die Djarno, Olivia en de andere studenten van De Kleine Consultant — Ilse van der Noordt, Maik Poetiray en Feline Clement – zijn inmiddels verder uitgewerkt. Smart Start vond het werken met De Kleine Consultant inspirerend en leerzaam. Vivian Jacobs: ‘’We werken graag met studenten, HBO en WO, en ook deze samenwerking toont aan wat de meerwaarde is van een scherpe blik van buiten, en dan ook nog eens vanuit verschillende disciplines zoals economie, marketing en recht. Wat ons betreft smaakt dit naar meer.’’

dekleineconsultant.nl
 

 

Lynn, Silvie en Silke

Wij zijn Lynn (21), Silvie (21) en Silke (20), momenteel zijn wij alle drie eerstejaars studenten aan de hogeschool Fontys en volgen wij de HBO Bachelor Pedagogiek. 

Samen gaan wij de komende tijd aan de slag bij Smart Start. Wij gaan namelijk onderzoek doen naar de invloed van armoede op kinderen, daarmee hopen wij een breder beeld te krijgen van armoede en van de invloed die armoede heeft op kinderen. 

Wij zijn erg benieuwd naar alles wat we de komende weken gaan leren en hebben er erg veel zin in!

Paqui en Robin

Wij zijn Robin en Paqui en zitten momenteel in onze afrondingsfase van de master Filosofie. We gaan reflecteren op het Smart Start programma vanuit een ethische hoek. We willen graag de mogelijkheden en grenzen van de data die Smart Start gebruikt onderzoeken. Hierbij is het ook cruciaal dat de onderzoeksresultaten helder geformuleerd worden zodat professionals, beleidsmedewerkers en andere betrokken hierover kunnen worden ingelicht. Niet alleen zullen wij onderzoek doen door de literatuur in te duiken, maar ook door in gesprek te gaan met, onder andere, professionals en dataspecialisten, om te zien waar de gevoeligheden betreft het werken met data precies liggen. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat er binnen het Smart Start programma op een ethisch verantwoorde wijze met data wordt omgegaan. 

Thijs Oosterbroek

Ik ben Thijs Oosterbroek, 22 jaar en zit inmiddels in het vierde jaar van mijn hbo Business Innovation aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. In het eerste semester van schooljaar 2019-2020 heb ik stage gelopen bij Smart Start. Ik heb gekozen voor een stage bij Smart Start om naast de commerciële wereld, ook het sociale werkveld te verkennen. Daarnaast voel ik mij ook persoonlijk verbonden met het ondersteunen van jeugd.

Tijdens deze stage heb ik mij bezig gehouden met allerlei verschillende activiteiten. Zo ben ik intensief betrokken geweest bij de Smart Start pilot in Gilze en Rijen, heb ik mij verdiept in Design Thinking, heb ik verschillende conferenties en presentaties bijgewoond en in samenwerking met Centerdata een video gemaakt over data. Naast deze werkzaamheden heb ik ook een innovatieopdracht uitgevoerd met betrekking tot persona’s.

Deze stage is enorm leerzaam geweest, ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb bepaalde barrières doorbroken en op een hele flexibele wijze een aandeel gehad in verschillende Smart Start facetten. Uiteraard heb ik een uitgebreid beeld gekregen van de sociale sector en de bijbehorende organisatiestructuren. De samenwerkingen die bij Smart Start centraal staan kwamen hier ook duidelijk in naar voren. Een ander inzicht dat ik heb opgedaan is om alle lessen die je leert op te schrijven. Of dit nu gerelateerd is aan studie, stage of werk, het is altijd erg waardevol gebleken.

Sanne en Naomi

Sanne van den Heuvel en Naomi Schuermans zijn beiden 17 jaar en eerstejaarsstudent aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Toen zij een onderzoeksopdracht kregen, kwamen ze uit bij de pilot Gilze en Rijen van Smart Start. Samen verdiepten deze ‘Smart Students’ zich in armoede, met als onderzoeksresultaat een aantal bijzondere gesprekken met kinderen over dit nog altijd beladen onderwerp.

Sanne en Naomi gingen op onderzoek uit: wat is armoede precies, welke invloed heeft het op kinderen en wat betekent armoede voor een gezin? “Hierover hebben we gesprekken gevoerd met kinderen in de leeftijd van 10 – 12 jaar”, vertelt Naomi. “We kozen bewust voor gesprekken en niet voor interviews. Dat voelt prettiger voor kinderen. De gesprekken waren in duo’s, zodat de kinderen op elkaars antwoorden konden inhaken.”

Nieuwsgierig naar hun onderzoek? Hier lees je een interview met Sanne en Naomi

Femke Janssen

Femke Janssen is een vreemde eend in de bijt van Smart Students. Weliswaar jong, maar ook al enkele jaren werkzaam in het jeugddomein (beleidsmedewerker Plein 013), nam zij deel aan de Tilburgse City Deal Challenge. Femke ging aan de slag met het Smart Start-vraagstuk in de Challenge: hoe help je kinderen uit kwetsbare gezinnen zich goed te ontwikkelen?

Femke bedacht een ‘gelaagde’ kaart waarin verschillende niveaus worden weergegeven, waaronder organisaties (kinderopvang, school, buurthuis, etc.), buurten/wijken, gemeenten en de gehele regio. Op de diverse lagen van de kaart wordt vervolgens informatie gedeeld, bestaande uit enerzijds inzichten ontleent uit beschikbare data (denk aan CBS, DUO, wijkmonitor, etc.) anderzijds van initiatieven (pilots) en interventies die de gelijke kansen voor kind en gezin bevorderen. Femke: ‘’Professionals die met/voor kind en gezin werken hebben dan toegang tot dit platform, waardoor zij gestimuleerd worden om domeinoverstijgend met- en van elkaar te leren. Op deze manier kunnen bestaande programma’s en projecten, waaronder In de Buurt Gebeurt Het (ook wel Passend onderwijs in de buurt), de onderwijspilots van Smart Start, PACT-wijken, etc. inzichtelijk worden gemaakt. Dit stimuleert het delen van dat wat werkt, en voorkomt dat zij het wiel opnieuw willen uitvinden. En het draagt bij aan het Smart Start-denken en –werken, het vergroot de zogenoemde datageletterdheid.’’

Femke won 25 februari 2021 de hoofdprijs van de City Deal Challenge, in de categorie Smart Start. Femke: “Er zijn heel veel instanties betrokken bij opgroeiende kinderen, ieder werkt vanuit het eigen perspectief en de eigen verantwoordelijkheden. Hoe zorg je ervoor dat je gezamenlijk het totale plaatje in beeld krijgt? Dat kan met een platform dat inzicht geeft in alle voorhanden data van het CBS, DUO tot de gemeente en andere instanties. Door data, good practices en pilots te delen via het platform, ontstaat er meer overzicht en voorkom je dat mensen buiten de boot vallen. De volgende stap is om een brede behoeftepeiling bij de professionals te doen.”

Femke werkt het idee de komende tijd verder uit, samen met de verschillende initiatieven (programma’s), waaronder In De Buurt Gebeurt Het en natuurlijk Smart Start.

 

Lotte Hesseling

Mijn naam is Lotte Hesseling en ik ben 29 jaar. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de studie Communicatie en Mandarijn aan Zuyd Hogeschool. Tijdens mijn zoektocht naar een geschikte stageplek, heb ik mij vooral gefocust op instellingen en bedrijven die zich maatschappelijk inzetten. Op die manier ben ik terecht gekomen bij Sterk Huis in Goirle. Het is mooi om te zien dat je met communicatie een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen.

Tijdens mijn stage op de afdeling PR en Communicatie heb ik kennisgemaakt met Smart Start. Tijdens een van de sessies die zij organiseren, heb ik Smart Start verder leren kennen. Ik heb geleerd hoe je data kun inzetten om maatschappelijke problemen te signaleren en om te zien wat er nodig is om ze aan te pakken. Iedereen die betrokken is bij Smart Start, werkt er met enorm veel toewijding aan om ongelijkheid tegen te gaan en alle kinderen de beste toekomst te bezorgen. Daar kan ik alleen maar veel bewondering voor hebben.

Karen, Lonneke, Sanne en Tim

Wij zijn Karen, Lonneke, Sanne en Tim. Vanuit onze opleiding tot Orthopedagoog Generalist werken we aan ons ketenproject samen met Nienke de Leeuw bij Smart Start. Binnen ons gekozen thema ‘geldzorgen’ wilden we ons niet richten op de preventieve kant, maar ons juist richten op de betrokken hulpverlening. Middels Design Thinking hebben we onderzocht of bij onze collega’s (jeugdzorg, GGZ en VB-sector) bekend is wat het effect van geldzorgen is op onze hulpverlening. We zijn gestart met een korte, online vragenlijst. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de respondenten (186 collega’s) bij een intake of vraagverheldering niet naar geldzorgen vraagt. Het overgrote deel (97%) geeft aan zich bewust te zijn van de mogelijke risicofactoren op de effectiviteit van de zorg, maar een bijna net zo groot deel (88%) geeft aan toch meer bewust te willen zijn van mogelijke risico’s van geldzorgen op de zorg. De volgende stap is om een aantal collega’s verdiepende vragen te stellen. Daarna volgt een sessie om het pijnpunt in de zorg te bespreken en om tot een mogelijk product te komen.